دریافت فایل: بررسی مسئولیت مدنی کارمندان دولت

مشخصات فایل مورد نظر در مورد بررسی مسئولیت مدنی کارمندان دولت آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.
کلمات کلیدی:مسئولیت مدنی,دانلود مقاله مسئولیت مدنی دولت,دانلود مقاله مسئولیت مدنی کارمندان دولت,دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق,بررسی مسئولیت مدنی کارمندان دولت,مسئولیت مدنی دولت و کارکنان آن

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق

مقدمه:

از نظر حقوقی تنها اشخاص حقیقی دارای مسئولیت مدنی و کیفری نیستند، بلکه اشخاص حقوقی اعم از اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و حقوق عمومی ( نیز در قبال اعمال خود مسئول اند . در بین اشخاص حقوقی حقوق عمومی ، » دولت« مهمترین و بزرگترین شخصی حقوقی محسوب می شود . با توجه به دامنه اختیارات و فعالیت های دولت در عرصه های مختلف ) اقتصادی ، فرهنگی ، آموزشی ، عمرانی و .. ( ، تعیین مسئولیت این نهاد مهم امری ضروری و اجتناب ناپذیر است . پیش از ورود به بحث اصلی ، جای دارد نشان کنیم که از حیث تاریخی در مورد این که آیا دولت و سازمان های وابسته و همچننی کارکنان او در مقابل اعمال خود مسئولیت دارند یا خیر، اختالف نظر وجود داشته است .

در گذشته ، نظریه غالب بر این پایه استوار بود که دولت به جهت اینکه منشاء الهی دارد و یا ناشی از اقتدار ۱ عمومی است در مقابل اتباع خود هیچ گونه مسئولیتی ندارد و همگان بر این باور بودند که پادشان نمی ۲ تواند اشتباه کند. این نظریه با پذیرش عدم تساوی اشخاص در برابر قانون ، قائل » اصل مصونیت دولت « بود .لیکن ، با توجه به تحوالت سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی قرن نوزدهم و بیستم و تشکیل حکومت های دمکراتیک نظریه فوق زیر سوال قرار گرفت . و اصل مسئولیت مدنی دولت جایگزین نظریه مصونیت دولت گردید. در عصرحاضر ، دالیل چندی را می توان برای شناسایی مسئولیت مدنی دولت ذکر کرد که از آن جمله می توان به دالیل زیر اشاره کرد :

۱ . فیلسوفانی چون هگل نیز با تکیه بر این نظریه معتقد بودند : » …. دولت را باید همه مقدس بشمارند و اطاعتش را بر خود واجب بدانند ، در برابر قدرت حکومت هیچ فردی وجود ندارد و تکلیف هر فرد است که وجود استقالل و قدرت دولتی را که تابع آن است تایید کند و فرض اختالف بین حقوق و دولت و سیاست اخالق، در هیچ صورتی ممکن نیست . دولت نفع عموم را بر نفع فرد مقدم می دارد و می تواند ،اگر الزم باشد فرد را فدای کل کند . زیرا حمایت از سود عمومی متضمن منفعت اجزای آن نیز هست… « نقل از کاتوزیان ، ناصر ف فلسفه حقوق ، ج اول ، ص ۵۳٫ ۲ . The king can do no wrong 6 – تصمیمات دولت همواره مبتنی بر اراده عموم مردم نبوده است تا بتوان مسئولیت آن تصمیمات را بر عهده مردم گذارد . – رعایت قاعده الضرر نیز حکم می کند که دولت همانند سایر اشخاص نباید به دیگران خسارتی وارد کند و در صورت ایراد خسارت باید آن را جبران کرد . – برخی از فعالیت های دولت مربوط به » اعمال تصدی ۱ « است . در این گونه فعالیت ها که اصوالً تجاری واقتصادی است ، دولت مانند بازرگانان و صنعتگران و امثال آن عمل می کند . در واقع دولت به هنگام خرید ، فروش ، اجاره و … مانند سایر افراد ظاهر می شود و به همین جهت نباید تفاوتی از حیث مسئولیت بین آنها وجود داشته باشد.

کلمات کلیدی:

مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی دولت

مسئولیت مدنی کارمندان دولت

فهرست مطالب

مسئولیت مدنی دولت و کارکنان آن 1

مقدمه: 2

فصل اول پایه های نظری مفهوم مسئولیت مدنی 3

بخش اول مفهوم مسئولیت مدنی و قلمرو آن 3

بند ۱- مفهوم مسئولیت مدنی 3

بند ۲- قلمرو مسئولیت مدنی 4

بخش دوم نظریه های مربوط به مسئولیت مدنی 4

گفتار دوم : مبنای مسئولیت مدنی دولت 5

گفتار اول : مبنای مسئولیت کارمندان دولت 6

مسئولیت مدنی دولت 6

مبحث اول : سابقه مسئولیت 6

مبحث دوم : مسئولیت دولت از لحاظ خطای اداری 7

بند اول : تعریف خطای اداری دولت 7

بنددوم : موسسات مشمول مسئولیت مدنی 7

مبحث سوم : مسئولیت بدون تقصیر با مسئولیت دولت از لحاظ خطر 8

بند اول : مفهوم نظریه مسئولیت بدون تقصیر 8

بند اول : تفکیک خطای اداری و شخصی کارمند و آثار آن 8

بند دوم : ضابطه تشخیص خطای شخصی کارمند از خطای اداری 9

مبحث سوم : مسئولیت مدنی ناشی از اعمال اداری 13

مبحث چهارم : مسئولیت دولت از لحاط قوه قضائیه 13

مبحث پنجم : مسئولیت مدنی قوه مقننه 13

فصل دوم ارکان تحقق مسئولیت مدنی دولت 14

بخش اول : مبانی نظری مسئولیت مدنی 14

مبحث اول : فرضیه یا نظریه تقصیر 14

مبحث دوم : فرضیه یا نظریه خطر 14

بخش دوم : مبانی فقهی مسئولیت مدنی دولت 15

بخش سوم : مبانی و مستندات قانونی مسئولیت مدنی دولت 15

۶- طلیعه جدید مسئولیت پذیری دولت : 18

نتیجه گیری : 19

منابع مورد نظر در تحقیق: 19

دانلود تحقیقات مسئولیت مدنی دولت:

دانلود مقاله مسؤولیت مدنی دولت

دانلود پایان نامه مسؤولیت مدنی دولت

دانلود مقاله بررسی فقهی مسوولیت مدنی دولت

دانلود مقاله مسئولیت مدنی دولت بر مبنای قاعده اتلاف

دانلود پایان نامه مسئولیت مدنی دولت در برابر اتفاقات پیش بینی نشده

دانلود مقاله بررسی مسؤولیت مدنی دولت در فقه امامیه و حقوق موضوعه

ادامه مطلب و دریافت فایل

استراتژی منابع انسانی ، معیارهای اثربخش آن و بررسی رابطه آن با مفاهیم مشابه:استراتژی منابع انسانی,پایان نامه استراتژی منابع انسانی,مدیریت استراتژیک منابع انسانی,استراتژی منابع انسانی مؤسسات آموزش عالی,نقش استراتژی منابع انسانی در سازمان های متعالی,,

پرسشنامه ارزیابی تاثیر ارتباطات سازمانی در افزایش رضایتمندی کارکنان:پرسشنامه ارتباطات سازمانی ,پرسشنامه نقش ارتباطات سازمانی ,پرسشنامه رضایتمندی کارکنان,پرسشنامه افزایش رضایتمندی کارکنان,پرسشنامه رابطه ارتباطات سازمانی با افزایش رضایتمندی کارکنان

جزوه ویروس شناسی استاد مسعود قانع:جزوه ویروس شناسی استاد مسعود قانع,,

بیمه و بیمه‌ی مجدد ، بیمه تجاری و بیمه تعاونی:دانلود مقاله بیمه,دانلود مقاله بیمه تجاری,دانلود مقاله بیمه تعاونی,دانلود مقاله بیمه‌ی مجدد,بیمه و بیمه‌ی مجدد ، بیمه تجاری و بیمه تعاونی

پروپوزال بررسی تاثیر ویژگی های فردی بر عملکرد وام گیرندگان در باز پرداخت تسهیلات دریافتی:مدیریت ریسک اعتباری,شاخص های انتخاب متقاضیان معتبر تسهیلات اعتباری,پروپوزال تاثیر ویژگی های فردی در باز پرداخت تسهیلات دریافتی,رتبه بندی اعتباری مشتریان بانک,رتبه بندی مشتریان بانک,پروپوزال مدیریت ریسک اعتباری,نمونه پروپوزال آماده رشته حسابداری,خرید پروپوزال حسابداری

پروپوزال ارزیابی عملکرد شعب منتخب بانک کشاورزی با DEA:پروپوزال ارزیابی عملکرد با DEA,ارزیابی عملکرد در بانک,ارزیابی عملکرد با استفاده از تحلیل پوششی داده ها,شاخص های ارزیابی عملکرد بانکها,شاخص های ارزیابی عملکرد شعب بانک,پروپوزال ارزیابی عملکرد بانک با DEA,ارزیابی عملکرد بانک با تحلیل پوششی داده ها,پروپوزال ارزیابی عملکرد,

خلاصه کتاب مدیریت راهبردی پیرز و رابینسون - مدیریت استراتژیک:خلاصه کتاب مدیریت راهبردی,پیرز و رابینسون,مدیریت استراتژیک

پاورپوینت شناسایی عوامل کلیدی توفیق در پیاده سازی EIS:تحلیل فریدمن,تحلیل عاملی اکتشافی,سیستم اطلاعات اجرایی,شركت صنایع تجهیزاتی نفت,مدیریت اثر بخش سیستم‌های اطلاعاتی اجرایی,سیستم EIS,پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی اجرایی,پاورپوینت شناسایی عوامل کلیدی توفیق در پیاده سازی EIS,دانلود پاورپوینت کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی

مطالعه و وارسی نقوش و شکل در سفالینه:بررسی نقش و فرم در سفالینه های شوش,معنی نقوش سفالینه های شوش,علل و انگیزه بوجود آمدن نقوش سفالینه های شوش,علل پیدایش نقوش سفالینه های شوش,وجه مشخص سفالینه های شوش,پایان نامه سفالینه های شوش,پایان نامه فرم سفالهای شوش

جزوه سازمان و مدیریت از تئوری تا عمل:جزوه سازمان و مدیریت از تئوری تا عمل,دکتر مهدی ایران نژاد,پرویز ساسان گوهر