دریافت فایل: بررسی مسئولیت مدنی کارمندان دولت

مشخصات فایل مورد نظر در مورد بررسی مسئولیت مدنی کارمندان دولت آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.
کلمات کلیدی:مسئولیت مدنی,دانلود مقاله مسئولیت مدنی دولت,دانلود مقاله مسئولیت مدنی کارمندان دولت,دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق,بررسی مسئولیت مدنی کارمندان دولت,مسئولیت مدنی دولت و کارکنان آن

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق

مقدمه:

از نظر حقوقی تنها اشخاص حقیقی دارای مسئولیت مدنی و کیفری نیستند، بلکه اشخاص حقوقی اعم از اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و حقوق عمومی ( نیز در قبال اعمال خود مسئول اند . در بین اشخاص حقوقی حقوق عمومی ، » دولت« مهمترین و بزرگترین شخصی حقوقی محسوب می شود . با توجه به دامنه اختیارات و فعالیت های دولت در عرصه های مختلف ) اقتصادی ، فرهنگی ، آموزشی ، عمرانی و .. ( ، تعیین مسئولیت این نهاد مهم امری ضروری و اجتناب ناپذیر است . پیش از ورود به بحث اصلی ، جای دارد نشان کنیم که از حیث تاریخی در مورد این که آیا دولت و سازمان های وابسته و همچننی کارکنان او در مقابل اعمال خود مسئولیت دارند یا خیر، اختالف نظر وجود داشته است .

در گذشته ، نظریه غالب بر این پایه استوار بود که دولت به جهت اینکه منشاء الهی دارد و یا ناشی از اقتدار ۱ عمومی است در مقابل اتباع خود هیچ گونه مسئولیتی ندارد و همگان بر این باور بودند که پادشان نمی ۲ تواند اشتباه کند. این نظریه با پذیرش عدم تساوی اشخاص در برابر قانون ، قائل » اصل مصونیت دولت « بود .لیکن ، با توجه به تحوالت سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی قرن نوزدهم و بیستم و تشکیل حکومت های دمکراتیک نظریه فوق زیر سوال قرار گرفت . و اصل مسئولیت مدنی دولت جایگزین نظریه مصونیت دولت گردید. در عصرحاضر ، دالیل چندی را می توان برای شناسایی مسئولیت مدنی دولت ذکر کرد که از آن جمله می توان به دالیل زیر اشاره کرد :

۱ . فیلسوفانی چون هگل نیز با تکیه بر این نظریه معتقد بودند : » …. دولت را باید همه مقدس بشمارند و اطاعتش را بر خود واجب بدانند ، در برابر قدرت حکومت هیچ فردی وجود ندارد و تکلیف هر فرد است که وجود استقالل و قدرت دولتی را که تابع آن است تایید کند و فرض اختالف بین حقوق و دولت و سیاست اخالق، در هیچ صورتی ممکن نیست . دولت نفع عموم را بر نفع فرد مقدم می دارد و می تواند ،اگر الزم باشد فرد را فدای کل کند . زیرا حمایت از سود عمومی متضمن منفعت اجزای آن نیز هست… « نقل از کاتوزیان ، ناصر ف فلسفه حقوق ، ج اول ، ص ۵۳٫ ۲ . The king can do no wrong 6 – تصمیمات دولت همواره مبتنی بر اراده عموم مردم نبوده است تا بتوان مسئولیت آن تصمیمات را بر عهده مردم گذارد . – رعایت قاعده الضرر نیز حکم می کند که دولت همانند سایر اشخاص نباید به دیگران خسارتی وارد کند و در صورت ایراد خسارت باید آن را جبران کرد . – برخی از فعالیت های دولت مربوط به » اعمال تصدی ۱ « است . در این گونه فعالیت ها که اصوالً تجاری واقتصادی است ، دولت مانند بازرگانان و صنعتگران و امثال آن عمل می کند . در واقع دولت به هنگام خرید ، فروش ، اجاره و … مانند سایر افراد ظاهر می شود و به همین جهت نباید تفاوتی از حیث مسئولیت بین آنها وجود داشته باشد.

کلمات کلیدی:

مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی دولت

مسئولیت مدنی کارمندان دولت

فهرست مطالب

مسئولیت مدنی دولت و کارکنان آن 1

مقدمه: 2

فصل اول پایه های نظری مفهوم مسئولیت مدنی 3

بخش اول مفهوم مسئولیت مدنی و قلمرو آن 3

بند ۱- مفهوم مسئولیت مدنی 3

بند ۲- قلمرو مسئولیت مدنی 4

بخش دوم نظریه های مربوط به مسئولیت مدنی 4

گفتار دوم : مبنای مسئولیت مدنی دولت 5

گفتار اول : مبنای مسئولیت کارمندان دولت 6

مسئولیت مدنی دولت 6

مبحث اول : سابقه مسئولیت 6

مبحث دوم : مسئولیت دولت از لحاظ خطای اداری 7

بند اول : تعریف خطای اداری دولت 7

بنددوم : موسسات مشمول مسئولیت مدنی 7

مبحث سوم : مسئولیت بدون تقصیر با مسئولیت دولت از لحاظ خطر 8

بند اول : مفهوم نظریه مسئولیت بدون تقصیر 8

بند اول : تفکیک خطای اداری و شخصی کارمند و آثار آن 8

بند دوم : ضابطه تشخیص خطای شخصی کارمند از خطای اداری 9

مبحث سوم : مسئولیت مدنی ناشی از اعمال اداری 13

مبحث چهارم : مسئولیت دولت از لحاط قوه قضائیه 13

مبحث پنجم : مسئولیت مدنی قوه مقننه 13

فصل دوم ارکان تحقق مسئولیت مدنی دولت 14

بخش اول : مبانی نظری مسئولیت مدنی 14

مبحث اول : فرضیه یا نظریه تقصیر 14

مبحث دوم : فرضیه یا نظریه خطر 14

بخش دوم : مبانی فقهی مسئولیت مدنی دولت 15

بخش سوم : مبانی و مستندات قانونی مسئولیت مدنی دولت 15

۶- طلیعه جدید مسئولیت پذیری دولت : 18

نتیجه گیری : 19

منابع مورد نظر در تحقیق: 19

دانلود تحقیقات مسئولیت مدنی دولت:

دانلود مقاله مسؤولیت مدنی دولت

دانلود پایان نامه مسؤولیت مدنی دولت

دانلود مقاله بررسی فقهی مسوولیت مدنی دولت

دانلود مقاله مسئولیت مدنی دولت بر مبنای قاعده اتلاف

دانلود پایان نامه مسئولیت مدنی دولت در برابر اتفاقات پیش بینی نشده

دانلود مقاله بررسی مسؤولیت مدنی دولت در فقه امامیه و حقوق موضوعه

ادامه مطلب و دریافت فایل

بررسی فعل زیانبار و نقش تقصیر در تحقق مسئولیت مدنی شهرداری:مسئولیت مدنی شهرداری,تحقق مسئولیت مدنی شهرداری,فعل زیانبار در تحقق مسئولیت مدنی شهرداری,نقش تقصیر در تحقق مسئولیت مدنی شهرداری,شرایط لازم برای تحقق عمل زیانبار در شهرداری,اقسام تقصیر در مسئولیت شهرداری

برزخ از دیدگاه سهروردی:برزخ,ویژگی های عالم مثال,صور معلقه,سهروردی,اهمیت عالم مثال سهروردی,دانلود مقاله برزخ از دیدگاه سهروردی,همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش,فروش فایل,انجام پروژه و پایان نامه رشته ادبیات,fileina,فروشگاه ساز فایلینا,فروشگاه فایل

بررسی تأثیر استفاده از فضای مجازی غیرمجاز بر گرایش مجرمین به تکرار جرم:ارتباطات,تکرار جرم,اعتیاد به اینترنت,فضای مجازی غیرمجاز,سیستم همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش,فروش فایل,fileina,فروشگاه ساز فایل,فروشگاه فایل,خرید مقاله و تحقیق حقوق

پاورپوینت مدیریت زنجیره تامین مربوط به درس مدیریت تولید پیشرفته:پاورپوینت مدیریت زنجیره تامین مربوط به درس مدیریت تولید پیشرفته,

معماری بنا قوام دوله:معماری سنتی,تاریخچه بنا قوام دوله,معماری بنا قوام دوله,سیستم همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش,فروش فایل,fileina,فروشگاه ساز فایل,فروشگاه فایل,خرید مقاله و تحقیق معماری

بررسی عناصر تشکیل دهنده جرم محاربه:تعریف محاربه,جرم محاربه,عناصر جرم محاربه,دانلود تحقیق جرم محاربه,عناصر تشکیل دهنده جرم محاربه,مقاله در مورد محاربه,ارکان جرم محاربه,محاربه در قانون مجازات اسلامی 1392,محاربه در قانون مجازات اسلامی جدید

اشغال نظامی در اسناد بین المللی و آثار حقوقی آنها:اشغال,اشغال نظامی,آثار حقوقی اشغال نظامی,اشغال نظامی در حقوق بین الملل,دانلود پایان نامه حقوق,دانلود پایان نامه حقوق بین الملل,اشغال نظامی در اسناد بین المللی و آثار حقوقی آنها

مبانی نظری و پیشینه تحقیق داده کاوی توزیع شده:مبانی نظری داده کاوی توزیع شده,دانلود مبانی نظری داده کاوی توزیع شده,پیشینه تحقیق در مورد داده کاوی توزیع شده,مبانی نظری در مورد داده کاوی توزیع شده,دانلود پیشینه تحقیق داده کاوی توزیع شده,ادبیات نظری داده کاوی توزیع شده,پیشینه داده کاوی توزیع شده,تاریخچه داده کاوی توزیع شده,پیشینه تحقیق داده کاوی توزیع شده,پیشینه تحقیق در داده کاوی توزیع شده,تاریخچه ی داده کاوی توزیع شده

نقش اختیار در مسئولیت کیفری و بررسی نظر قانونگذار در ماده 140 قانون مجازات اسلامی:مسئولیت کیفری,ماده 140 قانون مجازات اسلامی,نقش اختیار در مسئولیت کیفری و بررسی نظر قانونگذار در ماده 140 قانون مجازات اسلامی,جایگاه اختیار در نظریه عمومی مسئولیت کیفری,نقش اختیار در مسئولیت کیفری,نظر قانونگذار در ماده 140 قما

نقد و بررسی لزوم اختبار اوصاف مبیع از دیدگاه فقها:بیع,غرر,اختبار,اوصاف مبیع,اصالة الصحة,ادلّه موافقین و مخالفین با لزوم اختبار,دانلود مقاله رشته حقوق,نقد و بررسی لزوم اختبار اوصاف مبیع از دیدگاه فقها,دانلود مقاله حقوق,دانلود مقاله حقوقی